Биоагенттерді жаппай өндіру технологиясы зертханасы

Негізгі бағыты

       Зертхананың негізгі бағыты ғылыми және өндірістік қызметке бағытталғын. Зертханада Macrolophus nubilis H. S., Phytoseiulus persimilis A. – H., Amblyseius swirskii, Aphidius colemani сияқты жабық алаңда өсірілетін дақылдардың зиянкестеріне қарсы пайдаланылатын энтомо-және акарифагтардың жаппай өндіру жұмыстары жүзеге асырылады.

Зертхана мамандары ең алдымен жаппай өндірілетін энтомофагтардың сапасына және өндірістің әр кезеңін бақылауға үлкен мән береді.

Болашақта зертханалардың өндірістік алаңдары өсірілетін пайдалы буынаяқтылардың санын пропорционалды түрде арттыруға дайындалып жатыр.

 

Зертхана міндеттері:

 • Жабық алаңда өсірілетін дақылдардың зиянкестеріне қарсы энтомо – және акарифагтарды жаппай өндіру;
 • Жылыжай шаруашылығына пайдалы буынаяқтыларды жаппай енгізу;
 • Энтомо-және акарифагтарды жаппай өндіру бойынша технологияларды әзірлеу.

 

защита растений

Ағымдағы жобалар

2021-2023 жж.:

ҚР АШМ БНҚ BR10764960 «Жеміс, көкөніс, астық, жемшөптік, бұршақ дақылдарын қорғаудың интеграцияланған жүйелерін әзірлеу, жетілдіру және өсімдік карантині»

Гранттар

Жас ғалымдарды гранттық қаржыландыру: АР 09058127 «Оңтүстік – Шығыс Қазақстан жағдайында ҰҰА және энтомофагтарды пайдалану негізінде Tuta absoluta-карантиндік объектіге қарсы биологиялық күрес әдістерін жетілдіру».

Мақалалар

 1. Alpysbayeva K.A., Sagitov A.O., Duisembekov B.A., Chadinova A.M.Development of the biological method of protecting cotton from pests in South Kazakhstan // Ecology, Environment and Conservation, Vol. 24,- Issue 1,–2018, –P. 540-544.
 2. Адилханкызы А., Мухтарханова А.А., Алпысбаева К.А., Чадинова А.М., Нурманов Б.
  Некоторые биоэкологические особенности хищного клеща Phytoseiuluspersimilis–H. // Известия ОшТУ. –2019, №3.–С. 27-31.
 3. Chadinova, A.M.Sagitov, A.O.Naimanova, B.Z., Alpysbayeva K.A. Studying the biological features of development and the technology of breeding the OriusLaevigatusFieb predatory bug// Ecology, Environment and Conservation,  26, -Issue 3,-2020,-P. 1309–1312.
 4. Alpysbayeva K.A., Alimbekova, A.Adilkhankyzy, A.Sagitov, A.The influence of bioecological factors on the development of the Bracon during breeding under laboratory conditions// OnLine Journal of Biological Sciences, 21, –Issue 2,– 2021, –P. 188-198 Cite Score 1.1
 5. Alimbekova, A.Sagitov, A.Duisembekov, B.Chadinova, A. Efficiency of using macrolophusnubilus H.S. for protecting tomatoes from major pests in the greenhouse conditions of South Kazakhstan // Agrivita. –43, –Issue3, –2021, P. 526-539. Cite Score 1.4
 6. , AlpysbayevaK. A., MukhtarkhanovaA.A., NaimanovaB.Zh., ChadinovaA.M. Use of Phytoseiulus persimilisA.-H. in the fight against tetranychus urticae k. in greenhouses// N e w s of the National Academy of sciences of the republic of Kazakhstan Series of agricultural sciences. – Vol. 5, –№ 53, –2019, –Р. 5-9

Қызметкерлер

защита растений

Лаборатория меңгерушісі

ҚҰАЗУ докторанты

Ғылыми қызығушылықтары

Өсімдіктерді биологиялық қорғау саласындағы ғылыми зерттеулер. Жабық және ашық алаңда өсірілетін дақылдардың зиянкестеріне қарсы биоагенттерді жаппай өндіру технологиясын зерттеу.

Негізгі жарияланымдары:

 1. Alpysbayeva K.A., Sagitov A.O., Chadinova M Development of the biological method of protecting cotton from pests in South Kazakhstan // Ecology, Environment and Conservation Paper, Vol. 24, Issue 1, 2018, -P 540-544. IF <0.25. 2018.
 2. Алпысбаева К.А., Найманова Н.Ж. Применение ориуса против трипсов на овощных культурах защищенного грунта // Материалы международной научно-практической конференции «Органическое сельское хозяйство – основа производства экологически чистой продукции» — Алмалыбак, 2018. – С. 296-298.
 3. Adilkhankyzy A., Alpysbaeva K.A., Mukhtarkhanova A.A., Naimanova B.Zh., Chadinova A.M. Use of phytoseiulus persimilis-H. in the fight against tetranychus urticae K. in greenhouses // Известия НАН РК. Серия Аграрных наук. – №5 (53), 2019. – С. 5-9.

защита растений

Нурманов Бауыржан Батырханұлы

Кіші ғылыми қызметкер

e-mail: bauka_92kzs@mail.ru

 Ғылыми қызығушылықтары

Ашық және жабық алаңда өсірілетін өсімдіктерді биологиялық қорғау жүйесін оңтайландыру бойынша ғылыми-зерттеу жұмысы. Энтомофагтарды жаппай көбейту және қолдану бойынша ғылыми-технологиялық әзірлемелер.

Негізгі жарияланымдары

 1. Адилханкызы А., Мухтарханова А.А., Алпысбаева К.А., Чадинова А.М., Нурманов Б.Б. Некоторые биоэкологические особенности хищного клеща Рhytoseiulus persimilis А.–Н. // Научно-технический журнал «Известия ОшТУ», – 2019. С. 27-31.
 2. Mukhtarkhanova A.A., Naimanova B.Zh., Chadinova A.M., Nurmanov B.B. Use of Phytoseiulus persimilis A.-H in the fight against Tetranychus urticae Koch. under laboratory conditions // Proceedings of the 1st International Scientific Practical conference “New opportunities for developing the scientific partnership in europe”. – Aachen, Germany, 2020. -Vol. 1. – Р. 134-136.