Пестицидтерді тіркеу бөлімі

Бөлім бағыты

Ауылшаруашылығы өндірісінің талаптарын қанағаттандыратын өсімдік қорғаудың құрал-жабдықтарын мемлекеттік тіркеу үрдістерін жүргізу.

Стратегиялық бағыты

Экологиялық талаптарға сәйкестендіру және өсімдік қорғау құралдарының биологиялық және шаруашылықтық тиімділігін анықтау.

Миссиясы

Зиянды ағзаларды (организмдері) анықтау және олармен күресу.

Ағымдағы жобалар

2021-2023 ж. «Жеміс, көкөніс, астық, мал-азықтық, бұршақ және карантиндік өсімдіктерді кешенді қорғау жүйесін жасау және жетілдіру.»

Қызметкерлер

защита растенийБөлім меңгерушісі

Қызметі:

1998-2003 жылдары-Қазақ ұлттық аграрлық университетінің агрономия, агрохимия және өсімдіктерді қорғау факультетінің студенті.

2005-2007 ж. Ж. – ҚазОРҒЗИ арамшөпті қорғау бөлімінің аспиранты.

2008-2011 жылдары-Қазақ өсімдіктерді қорғау және карантин ғылыми-зерттеу институтының (қазғзжзғзи) кіші ғылыми қызметкері.

2011-2015 жылдары-ҚазҚСҒЗИ аға ғылыми қызметкері.

2016 -2021 ж.-Қазақ өсімдіктерді қорғау және карантин ғылыми-зерттеу институтының фитосанитариялық зертханалық талдау орталығының гербология зертханасының меңгерушісі.

2022 ж. – қазіргі уақытқа дейін. вр. – пестицидтерді тіркеу бөлімінің меңгерушісі

Ғылыми қызығушылықтары

– карантиндік арамшөптер;

– Фитосанитарлық мониторинг;

– қорғау өсімдіктер

Жобалар

«Жеміс, көкөніс, дәнді дақылдар, Жемшөп, бұршақ дақылдары мен өсімдіктер карантинін қорғаудың интеграцияланған жүйелерін әзірлеу және жетілдіру»

Жарияланымдар:

 1. «Защита сельскохозяйсвенных культур от карантинных сорняков», (2011)
 2. «Алматы облысында карантинді ермен жапырақты ойран шөптің (Ambrosia artemisifolia) таралуы және оған қарсы күресу шаралары», (2011)
 3. «Қазақстанда тікенекті қара алқа (Solanum postratum dun.) дамуының биологиялық ерекшеліктері», (2012)
 4. «Жатаған укекірені жоюға арналған 3 қабатты культиватор сыдыра қопсытқыштың эксперименттік үлгісін сынау», (2016)
 5. «Использование беспилотных летательных аппаратов для фитосанитарного мониторинга сельскохозяйственных угодий», (2016)
защита растений

Жетекші ғылыми қызметкер

email: madina.bekezhanova.80@mail.ru

Жобалар

ҚР АШМ ПЦФ «Байсерке-Агро «ЖШС мысалында ауыл шаруашылығы жануарларының өнімділігін арттыру және асыл тұқымдық сапасын жақсартудың кешенді жүйесін әзірлеу

 
Жарияланымдар
 
 1. Bekezhanova M.M., Zhanarbekova A.B., Sultanova N. Zh., Kozhabaeva G.E., Kasembaeva N.R., Rysbekova A.M.
  The results of phyto-expertise of seeds of agricultural crops // International scientific and practical conference «Science, production, business: Current State and Ways of innovative Development of the Example wof the Baiserke-Agro Agricultural Holding» dedicated to the 70th anniversary of the Honored Worker of the Republic of Kazakhstan Dosmukhambetov Т. M. – April 4-5. – Almaty, 2019. – P. 189-193.
 2. Султанова Н.Ж., Бекежанова М.М., Сарсенбаева Г.Б., Джаймурзина А. А.,  Усембаева Ж.С., Сагитов А. О. Results of phyto expertise of agricultural cultures seeds. Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан NEWS Оf the national academy of sciences of the republic of kazakhstan series of agricultural sciences ISSN 2224-526Х. – Almaty, 2019. –  Vol. 5, N. 53 (2019).- Р. 16 – 21.
 3. Sultanova N.Zh., Sarsenbaeva G.B., Jaimurzina A.A., Bekezhanova M.M., Ussembayeva Zh.S., Sagitov R.K. Efficiency of treating maize seeds with fungi and bacterial microflora protective stimulating compositions. Eco.Env.andCons. 26(2): 2020; pp. (583-587) (импакт фактор 1,35).
 4. Сагитов А.О., Султанова Н.Ж., Сарсенбаева Г.Б., Бекежанова М.М., Джаймурзина А.А., Жанузакова А.К.
  Эффективность обработки семян сои защитно-стимулирующими составами. Ж. Защита и карантин растений.№8, 2020 г. – С. 15-17.
 5. Бекежанова М.М., Султанова Н.Ж., Темрешев И.И., Жумаханулы О., К. Тусупбаев. Эффективность защитно-стимулирующих составов при оздоровлении сортов семян сои. НАУКА И МИР Международный научный журнал, № 12 (88), 2020, Том 2. Импакт-фактор журнала «Наука и Мир» – 0.325 (Global Impact Factor 2013, Австралия)

Патенттер

 1. Джаймурзина А.А., Султанова Н.Ж., Сарсенбаева Г.Б., Бекежанвоа М.М., Усембаева Ж.С., Сагитов Р.К., Сагит И.Н., Тусупбаев К.Б
  №5364 «Способ защиты зернобобовых культур от комплекса заболеваний и вредителей, передаваемых через семена и почву».
 2. Джаймурзина А.А., Сағитов А.О., Султанова Н. Ж., Бекежанова М.М. и др. Защитно-стимулирующий состав для обработки семян зерновых культур (пшеница, ячмень)
  4802 
 

защита растенийАға ғылыми қызметкер

Қызметі

2011 ж. – ҚазҰАУ, «Агрономия».

2013 ж. – ауылшаруашылық ғылымдарының магистрі, «өсімдіктерді қорғау және карантин».

2013-2015 жылдары-гербология зертханасының аға зертханашысы (ҚазҚСҒЗИ).

2016-2018 жылдары-гербология зертханасының кіші ғылыми қызметкері (ҚазҚСҒЗИ).

2019-2021 ж. – ИЦФЛА гербология зертханасының ғылыми қызметкері (ҚазҚСҒЗИ).

2022 ж. – қазіргі уақытқа дейін. вр. – пестицидтерді тіркеу бөлімінің (ҚазҚСҒЗИ) аға ғылыми қызметкері.

Ғылыми қызығушылықтары

– карантиндік арамшөптер;

– Фитосанитарлық мониторинг;

– қорғау өсімдіктер

– ҰҰА ұшқышы;

– мультиспектралды суреттер

Жобалар

«Қазақстан Республикасы АӨК фитосанитариялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін карантиндік және аса қауіпті зиянды организмдерді бақылаудың озық технологияларын трансферттеу, бейімдеу және енгізу»
«Жеміс, көкөніс, дәнді дақылдар, Жемшөп, бұршақ дақылдары мен өсімдіктер карантинін қорғаудың интеграцияланған жүйелерін әзірлеу және жетілдіру»

Публикациялар:

 1. «Жатаған укекірені жоюға арналған 3 қабатты культиватор сыдыра қопсытқыштың эксперименттік үлгісін сынау», (2016)
 2. «Использование беспилотных летательных аппаратов для фитосанитарного мониторинга сельскохозяйственных угодий», (2016)
 3. «Мониторинг стадных видов саранчовых на основе дистанционного зондирования земли беспилотным летательным аппаратом» (2017)
 4. «Разработка методики проведения фитосанитарного мониторинга с использованием беспилотного летательного аппарата», (2019)
 5. «Биологическая эффективность гербицидов, применяемых в посевах сои ТОО «Байсерке-Агро»», (2019)

защита растенийКіші ғылыми қызметкер

Қызметі

2017-2019 – «Материалтану және жаңа материалдар технологиясы»мамандығы бойынша магистратура

2019-2020-дәнді, дәнді-бұршақты және майлы дақылдарды қорғау бөлімінің маманы

2020-2021-ИЦФЛА гербология зертханасының кіші ғылыми қызметкері

2022-қазіргі уақытқа дейін. вр. – пестицидтерді тіркеу бөлімінің кіші ғылыми қызметкері

Ғылыми қызығушылықтары

– ҰҰА ұшқышы;

– мультиспектралды суреттер;

– қорғау өсімдіктер

Жобалар

«Қазақстан Республикасы АӨК фитосанитариялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін карантиндік және аса қауіпті зиянды организмдерді бақылаудың озық технологияларын трансферттеу, бейімдеу және енгізу»
«Жеміс, көкөніс, дәнді дақылдар, Жемшөп, бұршақ дақылдары мен өсімдіктер карантинін қорғаудың интеграцияланған жүйелерін әзірлеу және жетілдіру»

Жарияланымдар:

 1. «Солнечные элементы со структурой металл-диэлектрик / n+-p-переход», (2018)
 2. «Рекомендации по применению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для фитосанитарного мониторинга личинок стадных саранчовых», (2020)
 3. «Защита посевов кукурузы от сорной растительности в условиях юго-востока Казахстана» (2021)
 4. «Биологическая эффективность гербицидов применяемых в посевах сои условиях юго-востока Казахстана» (2021)